Varna-gebouwen | Opslagschuilplaatsen | Algemene voorwaarden — Varna Buildings Doorgaan naar artikel
ALLES IN ÉÉN PAKKET VOOR ONZE KLANTEN | BINNEN 48 UUR GELEVERD - ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID | 5-STAR SERVICE MET VARNA-GEBOUWEN
BEL ONS VANDAAG 01279 214299

Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn een wettelijk contract tussen een individuele gebruiker en Varna Buildings waarin de regels en het acceptabele gedrag van uw website en services worden gedefinieerd. Werk deze richtlijnen bij volgens uw specifieke beleid.

Welkom op de website van Varna Gebouwen. Door onze site te bezoeken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en bent u gebonden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 

De site en de originele inhoud, functies en services zijn eigendom van Varna Buildings en worden beschermd door internationale wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten.

 

Als we om welke reden dan ook van mening zijn dat onze Algemene voorwaarden niet worden nageleefd, behouden we ons het recht voor om de toegang tot onze website op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. 

Gebruiksvoorwaarden van de website

 

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert en dat u ermee instemt zich eraan te houden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze site niet te gebruiken.

 

Verkoopvoorwaarden

 

De prijzen op de website zijn exclusief verzekering, aangezien dit de verantwoordelijkheid van de koper is. De vermelde items zijn professionele fabrieksapparatuur, verkocht voor gebruik in commerciële omgevingen of bedoeld voor wederverkoop. Verkoop en transacties zijn allemaal definitief en kunnen niet worden herroepen zonder de toestemming van beide partijen. Alleen de algemene voorwaarden in deze overeenkomst zijn geldig, zodra de aanbetaling of betaling voor goederen is gedaan, betekent dit dat de overeenkomst is geaccepteerd. Voor alle geschillen met betrekking tot dit product zullen acties plaatsvinden onder Engels recht.

 

Voorbereiding en transport worden op afspraak georganiseerd door de verkoper namens de klant, maar de verkoper neemt geen verantwoordelijkheid voor vertragingen die ontstaan ​​in verband met de levering van onderdelen en reparaties in verband met de voorbereiding en vertraging of annulering van land- of zeetransport. Tenzij anders vermeld in deze overeenkomst, moet de apparatuur volledig worden betaald voorafgaand aan de voorbereiding en verzending van het product. 

 

Indien Varna Buildings optreedt als bemiddelaar tussen koper en verkoper gelden andere voorwaarden.

 

Vertrouwen op geplaatste informatie en disclaimer

 

Het materiaal op onze site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden en pretendeert niet juridisch of ander professioneel advies te zijn of vormt geen juridisch of ander professioneel advies en mag als zodanig niet worden gebruikt.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies dat kan voortvloeien uit de toegang tot of het vertrouwen op de informatie op deze site en voor zover toegestaan ​​door de Engelse wet, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze site .

 

Voor bestellingen buiten het VK.

 

Voor alle inkooporders die buiten het VK worden geëxporteerd, zowel naar als vanuit de EU en ECC-lidstaten, zijn alle toepasselijke douaneafhandeling en invoer- en uitvoerrechten van toepassing op de klant op het moment van ontvangst. In sommige gevallen kan de levering in Europa worden vertraagd, iets wat buiten onze controle ligt en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden. In dergelijke gevallen kan Varna Buildings geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden of enige vergoeding aanbieden voor een dergelijke gebeurtenis.

 

Toegang tot onze site

 

Toegang tot onze site is toegestaan ​​op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de service die we op onze site bieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

 

Onze bezorgkosten

 

Al onze bezorgkosten zijn niet definitief en we behouden ons het recht voor om een ​​bestelling niet uit te voeren als de bezorgkosten zijn gestegen ten opzichte van wat we hebben vermeld en het voor ons niet langer commercieel haalbaar is om de bestelling uit te voeren. Indien er na het plaatsen van de bestelling geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de twee betrokken partijen, zal Varna Buildings het overgemaakte bedrag altijd volledig terugbetalen aan de klant in kwestie. Voor meer informatie over bezorgtarieven, zie onze pagina Verzenden.

 

Aankoop via onze beveiligde site

 

Varna Building behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling om welke reden dan ook niet uit te voeren, ongeacht of de klant geld naar ons heeft overgemaakt of niet. Varna Buildings zal echter in elk geval elke zaak verwerken en alle overgemaakte bedragen volledig aan de klant terugbetalen zodra we op de hoogte zijn van onze reden om niet te voldoen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

- U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina('s) van onze site voor uw persoonlijke referentie en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst. 

- U mag de papieren of digitale kopieën van enig materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of grafische afbeeldingen afzonderlijk van begeleidende tekst gebruiken.

- Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

- U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u een deel van onze site downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

 

Onze site verandert regelmatig

 

We streven ernaar onze site regelmatig bij te houden en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Als er zich een omstandigheid voordoet, kunnen we de toegang tot onze site opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten. Al het vermelde materiaal op onze site kan op een bepaald moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken. Neem voor verdere vragen rechtstreeks contact met ons op. 

 

Onze aansprakelijkheid

 

Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij en met ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk uit:

 

Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht of de wet van billijkheid.

Elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die eraan gekoppeld zijn en al het geplaatste materiaal erop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige aansprakelijkheid voor:

verlies van inkomen of inkomsten;

verlies van zaken;

verlies van winst of contracten;

verlies van verwachte besparingen;

verlies van gegevens;

verlies van goodwill;

verspilde management- of kantoortijd; 

en voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, hoe deze ook is ontstaan ​​en of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze voorwaarde geen claims voor verlies van of schade aan uw materiële eigendommen verhindert of enige andere claims voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door een van de hierboven vermelde categorieën.

 

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

 

Annuleringen en terugbetalingen

 

Varna Buildings beschouwt een bestelling pas als bevestigd als de klant de betaling voor de bestelling heeft gedaan en het geld is vrijgemaakt. Als een klant een bestelling wil annuleren voordat hij deze heeft ontvangen, kunnen er annuleringskosten in rekening worden gebracht. Dit komt door de hoge waarde en het op bestelling gemaakte karakter van het artikel/de artikelen. Als de bestelling van een klant items bevat waarvoor mogelijk een clausule inzake annuleringskosten vereist is, wordt dit aan de klant meegedeeld en opgenomen in de algemene voorwaarden die op de factuur staan. 

 

Klanten hebben het recht om hun gekochte goederen binnen 14 dagen na ontvangst zonder uitleg terug te sturen voor een volledige terugbetaling. Alle artikelen moeten in dezelfde staat als waarin ze zijn ontvangen aan Varna Buildings worden geretourneerd. Als er op enigerlei wijze enige wijziging of schade is opgetreden of als de klant heeft geprobeerd de artikelen zelf te laten repareren, wordt de klant geacht de goederen en er kan geen restitutie plaatsvinden. Als de items worden ontvangen en bij inspectie als ongewijzigd worden beschouwd, worden ze binnen 14 dagen na ontvangst door Varna Buildings terugbetaald. Als een klant artikelen na 14 dagen wil retourneren, moet dit worden uitgelegd en zijn foto's verplicht waaruit blijkt dat a) het artikel of de artikelen niet zijn gebruikt, of b) het artikel of de artikelen defect zijn of niet kunnen worden gebruikt . Varna Building heeft de bevoegdheid om terugbetalingen te doen zoals zij van toepassing achten. 

 

In het geval dat de klant defecte/ontoereikende goederen ontvangt en bewezen is dat de fout verband houdt met de fabricage, kan Varna Buildings een vervanging van dezelfde waarde (indien mogelijk) aanbieden zonder extra kosten, een upgrade met korting of een volledige terugbetaling . Neem voor vragen hierover contact op en praat rechtstreeks met ons. 

 

Informatie over u en uw bezoeken aan onze site

 

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door onze site te gebruiken, stemt u in met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

 

Virussen, hacken en andere overtredingen

 

Bij interactie met onze website mag u onze site niet misbruiken door willens en wetens virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Als deze bepalingen worden geschonden, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Dit zou ertoe leiden dat Varan Building een dergelijke schending meldt aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. . In het geval van een dergelijke schending, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of op het door u downloaden van materiaal dat erop is geplaatst of op een website die eraan is gekoppeld.

 

Links van onze site

 

Waar onze site links bevat naar andere sites en/of bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Varna Buildings heeft geen controle over de inhoud van die andere sites of bronnen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hen of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Wanneer u een site bezoekt via onze website, raden we u aan hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te controleren om ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd en om te bepalen hoe zij uw informatie mogen gebruiken.

 

Jurisdictie en toepasselijk recht

 

De Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze website. 

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.

 

variaties

 

Varna Buildings kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. U wordt verwacht en we raden u aan deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

 

Zorgen / verder contact 

 

Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over materiaal dat op onze site is verschenen, neem dan contact op met office@varnabuildings.co.uk

Bedankt voor uw bezoek aan onze site.

Varna-gebouwen 

Binnen 48 uur bezorgd*

*Onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van aankoop.